Pünkösd

A Szentlélek kiáradása. Az ajándék, amely a mi mennyei Atyánktól és Anyánktól adatik meg. Mindannyiónkra kiárad ez a fenséges csodálatos erő, vallástól függetlenül, mert a Szent lélek nem vallás vagy kultúra. Egy a Forrásunk, és a Mennyei birodalmakból alászáll ez az erő, mely minden szívet megtölt, áldozat, irgalom, megbocsájtás, és szeretet által. Akkor is érezhető, ha nem hisz valaki benne, akkor is átjárja a szeretet eme csodálatos rezgése, ha nem foglalkozik vele. Kibe mennyi töltődik, azaz ő szellemi hozzájárulásától és nyitottságától függ, mennyit enged az ő szellemi ereje befogadni azt. Gyógyulásokat, megbocsájtásokat, Isteni kegyelmet élhetünk meg ilyenkor és talán még jobban, mint Húsvét ünnepén. A Szentlélek ajándékának ideje. Ezen a napon kiáradt a tanítványokra a nyelv és a gyógyítás adománya, 9 ajándék, melyet lent kifejtek, és amelyet Jóel próféta megjövendölt. Ez a mai napig ajándék és kiárad, úgy olvasd! Ez nem egy múltbéli mese, történet, ez a ma modern korunkban is árad! De nem mindenki képes befogadni azt. Fent leírtam miért. Pünkösd és Húsvét ünnepe zsidó ünnep volt, és úgynevezett sátoros ünnepnek hívták, tehát nem keresztény ünnep! A Szentlélek ezen a napon kiáradt, Jézus Krisztus által, de ő nem hozott létre sem vallást, sem katona hadjáratot, nem építetett gazdag templomokat, és nem járt arany süvegben. Nagyon kevesen ismerik a történetet tulajdonképpen mit ünnepelünk és mi is történt pünkösd vasárnapján. Történt, Jézus feltámadása és mennybemenetele után, hogy a párthusok, médek, elámiták, galileusok, különböző népek, különböző helyről jöttek, Mezopotámia, júdea, Kappadóczia, Pontus, Ázsia, Firigia, Pamfilia, Egyiptom, Libia, rómaiak, zsidók, krátaiak, arabok, mind egybegyűltek egy akarattal, Pünkösd ünnepén, de nem értették egymás nyelvét. Jézus meghagyta a saját kiválasztott tanítványainak, hogy legyenek éberek, és a Szent Lélek fog kiáradni rájuk, ez lesz a jel, az Ő jelenlétére, és hogy amikor elárasztja őket ez a Szent Lélek adományokat fognak kapni! „János vízzel keresztelt, ti azonban Szent lélekkel fogtok megkereszteltetni. (…) Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek el jő reátok és lesztek nékem tanúim.” Apostolok cselekedetei 1/5.8. „A vigasztaló pedig a Szent lélek, akit az Atya küld az én nevemben, megtanít majd titeket mindenre.” János evangéliuma 14/26. Ezután Jézus felemelkedett. Pár napra eljött tehát a Pünkösd mikor különböző népek egybegyűltek. Akkor hirtelen nagy szél kerekedett és tűz jelent meg a szemeik előtt. „És megtelének mindnyájan Szent lélekkel és kezdének szólni más nyelveken.” Apostolok cselekedetei 2/4. Elámulnak, hogyan lehetséges ez? Mások gúnyolódnak rajtuk, biztos részegek! Nagy zavarban vannak, mert nem értik mi történik. Ekkor Péter és a többi tanítvány előáll és felszólal. „Ezt mondja az Isten: kitöltök az én lelkemből minden testre és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok és a ti ifjaitok látásokat látnak és a ti véneitek álmokat álmodnak. Kitöltök az én lelkemből és prófétálnak.(…..) Halljátok meg e beszédeket: A názáreti Jézust, aki Istentől bizonyságot nyert előttetek erők, csudatételek és jelek által cselekedett Isten ti köztetek, amint magatok is tudjátok.” Apostolok cselekedetei 2/17. 22. Tehát álmokat látnak ifjak és vének, látnak, vagyis mit jelent ez? Nem a két szemre gondol, hanem a harmadik szem megnyitására. Álmokat, asztrális szintű befogadást, tanítást, és bölcsességet. Prófétálásról beszél, vagyis jövendőmondásról, ha úgy tetszik előrelátásról, jósolásról. A próféta az, aki az eljövendő eseményt meglátja, megírja, elmondja, megjósolja. Elítéli az egyház, a vallás, de itt is le van írva, hogy valóban látnak azok, akiket megérint a Szent lélek! Azok, akik érzők, hallók, és látók, előre látnak, éreznek dolgokat, kapnak feladatot, prófétálást, szónak ékes kardját, vagy tanítói képességet, és tanítványokat, mind azért kapják, mert ez egy adomány, egy ajándék! Amivel nem visszaélni, hanem élni kell! Nyílván vannak közöttünk is hamis jósok, látók, próféták, de ezt a szellemnek kell tudnia, megtapasztalni, saját belső intuitív érzéseire hagyatkoznia és látnia a különbséget. Ahogy az ezotéria és az okkult tudományok sem elválaszthatóak Jézus tanításaitól sem. Hiszen ki teremtette a napot, a csillagot, a holdat és annak minden erejét? Jézus egy gömböt tart a kezében, rajta a 12 zodiákus jegy. Ez a festmény egyetlen egy szerb templomban látható Magyarhonban, Szentendrén a koponyák és csontok templomában. Nem lehet fotózni és nem találtam sehol máshol sem utalást a képre az interneten. Véletlen lenne, hogy titkolni próbálják, ahogy sok tudást és összefüggést, mert így kényelmes… Minden tudás és bölcsesség egy Forrásból ered! És az nem a vallás! Jézus sem vallásból jött! A Pünkösdkor a Szent lélek kiáradását ünnepeljük. És a lélek szent! Mert a lélek az élet, ami a lehelet, a teremtő leheleté, ami beköltözik a földi testünkbe, amely a lelkünk temploma. Ennek tisztítására külön térnék ki. Az élet szent. Mert azt Isten adja nekünk erre a Földi létre, egy ajándék! „beléadá az ő szentséges lelkét” Ézsaiás könyve 63/11.

Behívom az angyalokat az életembe

Behívom az angyalokat az életembe,
szálljanak rám, és a szent lelkemre.
Húzzák le rólam a fátylat,
hogy kristálytisztán lássak.
Áldott legyen a fény az életembe,
elmémet Isteni sugallat töltse el.
Szívemben az Isteni szikra lobbanjon lángra,
töltsön el engem a hit és a hála!

Szaffina Nagy 2017 november 8.-9.

A Vers az „Angyali érintés” könyvemben megtalálható. Ízisz fátyla, a felejtés fátyla, a harmadik szemről lejön, a Szent lélek áradásakor. Ezeket az ajándékokat fentről kapjuk, tehát adomány, áldás nem átok! Melyek ezek az ajándékok? 9 ilyen adomány van.

„A kegyelmi ajándékokban pedig különbség van, de ugyanaz a Lélek. A szolgálatokban is különbség van, de ugyanaz az Úr. És különbség van a cselekedetekben is, de ugyanaz az Isten, aki cselekszi mindezt, mindenkiben. Mindenkinek azonban haszonra adatik a Léleknek kijelentése. Némelyiknek ugyanis bölcsességnek beszéde adatik a Lélek által, másiknak pedig tudománynak beszéde ugyanazon Lélek szerint. Egynek hit ugyanazon Lélek által, másnak pedig gyógyítás ajándékai azon egy Lélek által. Némelyiknek csodatévő erőknek munkái, némelyiknek meg prófétálás, némelyiknek pedig lelkeknek megítélése, másiknak nyelvek nemei, másnak pedig nyelvek magyarázása. De mindezeket egy és ugyanaz a Lélek cselekszi, osztogatván mindenkinek külön, amint akarja.” /Pál lev. Kor. 12/4-13./

Ki miben ismer magára, saját ajándékára? Gyógyító, tanító, nyelvész, bölcsész, író, látó, érző, lelkész vagy atya? Mindannyian Egy Forráshoz tartozunk, és Egynek vagyunk a részei, ahogy a testnek is vannak részei, de mind Egyhez tartozik! Leválaszthatod-e a kezet vagy lábat és mondhatod azt, hogy az nem a te részed? Ugyanúgy vagyunk mi is egyek. „Mert amiképpen a test egy és sok tagja van, az egy testnek tagjai pedig, noha sokan vannak, mind egy test, azonképpen a Krisztus is. Mindnyájan egy lélekkel itattatunk meg. (..) Némelyeket rendelt az Isten apostolul, prófétákul, tanítókul, csodatévő erőket, gyógyításnak ajándékát, nyelvek nemeit.” Pál 1. levele a Korinthusbeliekhez 12/27.28. Érthető? Ha ezt az egy fontos dolgot megértenénk, miről szól a Pünkösd, a Szent lélek kiáradása, legalább olyan fontos helyet is betölthetne az emberek szívében, mint a karácsony, mert megértenénk végre, hogy EGYEK vagyunk! Egy részei! Óriási erővel bírna ez a felismerés! A valódi megértés! És egymás elfogadása! És a feltétel nélküli szeretet! Mi történik pünkösdkor a népekkel? Hirtelen megértik egymás nyelvét, tudnak egymással beszélni, hallják amit a másik mond… erre mit mondanak a többiek? Biztos részegek a bortól… Most ha összejönne egy angol, magyar, orosz, japán, kínai és még egyéb más népek, fordítókat, tolmácsokat hoznának, netán elvárnák az egy világi nyelvet, ami jelenleg az angol, – holott a magyar nyelv van mindenhol szétáradva évszázadok óta a Föld bolygónkon… nincs olyan, hely ahol ne ismernék még ha csak részben is magyar nyelvet… – és így értenék meg egymást. Mi történne, ha hirtelen megértenék egymást? Eltudjuk ezt a napjainkban képzelni az okos telefonok világában? Feltudjuk ezt egyáltalán fogni? Mit jelent ezt? Mi történt ott Pünkösdkor az emberekkel? MEGÉRTETTÉK egymást! Ez a Pünkösd üzenete! MEGÉRTÉS! Hogy EGY Forrásnak vagyunk a részei, és a Szent lélek kiárad ránk! Ha ezt valóban felfognánk globálisan, a pünkösd valódi üzenetét, nem lenne többé hívság, versenyzés, hatalmak, harcok, háborúk, veszekedések, félreértések, te ide tartozol, te oda, különböző vallások, bábeli nyelv összezavarodás, nem lenne többé harc, se irigység, se vetélkedés, se semmi zavaró többé. Akkor a világunkban béke lenne. Szép is volna… mondhatnád… de kin múlik? Nem az egyen? Az egyénen? Egy barátomnak hitt eltévelyedett azt mondta nekem nem rég, a világ gyarló, undorító. Kérdeztem nem mi rajtunk múlik-e? Hogy mivé teremtjük? „Változtasd meg a belső világod és megváltozik a külső is.” Ő tette undorítóvá a saját cselekedeteivel és tetteivel. Mikor utaltam rá mit mondott a világról, azt válaszolta, igen ez a világ, mocskos és undorító, és ezért ő sem lesz másképp. Miért írtam meg? Mert nem gondolkozhatsz te is így! Mert nem hiheted el, hogy rajtad nem múlik! Mert Te is fontos részét képezed a világegyetemnek! Akár hiszed akár nem! Minden cselekedeted, szavad, tetted, teremt, és formálja a világot, a mi közös világunkat! Óriási felismerés kell, hogy legyen ez, hogy az emberek ezt megértsék! Jelenleg azért nincs háború a Földön, mert egy csoport meditál rendszeresen a Földért. Ha ez megszűnne, ez a szeretet és tiszta fény áradása, megszűnne a béke is. Mit ültetsz el a lelkedbe és a szellemedbe? Melyik farkast eteted? A fél-elemét vagy a szer-etetét? Hiszel-e egy jobb világban? Lehet csak egy apró gyertya vagy, de lángod hidd el erős! Mert már egy apró láng is elég hogy elűzze a sötétséget! Ebben kell hinned! Mert ez a Szent lélek kiáradása!

„Vassal formálják a vasat, és egyik ember formálja a másikat.” Példabeszédek 27/17. Formáljuk és tanítjuk egymást! Minden ember a másikat! Így vagyunk egymás részei! Mindannyian más-más adottságokkal, képességekkel, és tettekkel, így segítsük és támogatjuk egymást! „Mindenki mást tud megtenni.” Nagy Károly.

Mi jelenik meg az emberek előtt? A tűz! Minek a tüze? A Szent lélek kiáradásának! Mi történik mikor mélységesen mélyen kérünk, áhítozunk, vagy imádkozunk? Egy tűz lobban lángra, ami felszáll, noha emberi szemel nem látható. Dr. Bíró Dénes csodálatosan fogalmaz erről, „aranyszínű tűz”. „Ez a csillagpor olyan dicsőséges, olyan tiszta, amilyennek csak képesek vagyunk felfogni, mintegy megvan mosva az Abszolút által és belép egy feloldozott világba. Ez a legmagasabb dicsőség, amire csak készülhetünk ezen a napon az eljövendő időkre vonatkozólag, mivel ez a por olyan tiszta, hogy mindenbe és mindenkibe behatol. (…) Erővel be kell, hogy menjünk, hogy dolgozzunk és most képesnek kell lennünk arra, hogy egy magasabb szinten induljunk el.” Dr. Bíró Dénes „A tudatra ébresztés energiája” könyvből részlet. Mózes is égő csipkebokrot lát, vagyis tűz jelenik meg előtte a Szent Lélek tüze. A tűznek az imáinkban és a lelkünkben is égnie kell, úgy hívjuk az Isteni szikra! Ez jelenik meg mikor alkotsz, mikor építő gondolatokat vagy gyógyító erőt kapsz.

Tűzmadár.Iseni fény. Pünkösd. Áldás. Ima. Parázs

Égjen imád, mint tűznek lángja,
lobogjon benned, mint tűzmadár szárnya!
Ne csak füst szálljon fel az égbe,
izzó parazsat lobbants a szélbe!

Szálljon fel imád, fel az égig!
Törd át a sötétség felhőit!
Izzon szíved vágya, imája,
szíved kérését Isten megáldja!

Szaffina Nagy 2017 június 16.

Festmény: Melinda Szikszó. A vers az „Angyali érintés” könyvemben megtalálható. A spirituális versek a Más Világban Élek oldalon elérhetőek:
https://www.facebook.com/masvilagbanelek

Pünkösd szimbolikája: fehér galamb: Szent lélek, tűz: Isteni szikra, lelkünk lángja, de a Szent léleké is, vörös vagy rózsaszín rózsa, pünkösdi rózsa: a szeretet, fehér terítő, fehér gyertya: tisztaság, ártatlanság, fény, magasabb erők, Szent lélek, fenyő vagy pálmaág: örökkévalóság, örök élet. Ezt helyezhetitek az oltárotokra is.

Rózsaszirom. Pünkösd. Gyertya.

Kívánok a te életedbe is áldott Pünkösdöt, Szent Lélek áradását, ragyogó fényt, álmokat, fényes szemet, igaz és hű szívet, szerető társat az úton, és minden jót amit-e Földi létre kívánhat az ember! „Béke veletek! Ezért ti is mindig így köszöntsétek egymást. Hogy rászálljon a ti testetekre Föld Anyátok békéje és a ti lelketekre a ti Mennyei Atyátok békéje!” Jézus, Esszénus iratok XXXIII.rész 1-28.

Ez az én ajándékom:

Isten. Pünkösd.

Isten megalkotott engem,
és nem fogott mellé.
Isten megalkotott engem,
feladatokat tűzött elém.
Isten megformázott engem,
és azt mondta, így vagyok jó.
Isten leküldött engem,
mint az egyik fényhozót.
Ajándékul kaptam
szónak éles kardját,
bölcsességnek magja,
s írásnak tudományát.
Isten megalkotott engem,
soha nem hagy magamra.
Isten felvértez engem,
minden földi harcra.

Nagy Szaffina 2017 szeptember 13.

A Vers az „Angyali érintés” könyvemben megtalálható.

Szaffina Nagy spirituális tanácsadó, író